Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและควบคุมโรค ณ.ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
Responsive image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี ๒๕62 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำด้านสุขภาพในท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านตำบลสามเงา กับองค์กรที่ให้ความรู้ในสถานที่ศึกษาดูงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมและระงับโรคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในท้องถิ่นได้
       
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562