Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  มีตำแหน่ง สายงานผู้บริหารว่าง  จำนวน 2 ตำแหน่ง  ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  (2555- 2557) และเพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก  ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  2545  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  จึงมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้
       1. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6)
       2.  หัวหน้าส่วนการสวัสดิการและสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)  จำนวน 6 อัตรา
หากผู้ใด  สนใจให้ยื่นความประสงค์และตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                        ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2556