Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา
คลังความรู้ (KM)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
11 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.สามเงา การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
27 ส.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ
20 ส.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
13 ส.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16 ก.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. 2559
09 ก.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ
29 มิ.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
12 มิ.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.สามเงา องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท.ต้องรู้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th