Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ก.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
29 ก.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี
16 ก.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
22 มิ.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
15 มิ.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 พ.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
25 พ.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา แแนวทางการกดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 พ.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
20 พ.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ประจำปี 2563 องค์การบริการส่วนตำบลสามเงา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th