Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 เม.ย. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางาน บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
01 เม.ย. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)
01 เม.ย. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)
23 มี.ค. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
22 มี.ค. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
19 มี.ค. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์ เพจFacebook อบต.สามเงา
01 มี.ค. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
23 ก.พ. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
23 ก.พ. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ระยะเวลาและวันเริ่งประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
10 ก.พ. 2564 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.สามเงา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

สายตรง นายก นิคม สวนศรี โทร 086-9355125www.samngao.go.th