Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลสามเงา 
     มีการแบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 เป็นหมู่บ้าน ดังนี้

 
 หมู่ที่ 1

บ้านป่ายางใต้
 หมู่ที่ 2

บ้านสามเงา
 หมู่ที่ 6

บ้านเขื่อนภูมิพล
   หมู่ที่ 7

บ้านป่ายางใหม่

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงามีประชากรอาศัยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,584 คน 1,069 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,290 เป็นหญิง 1,294 ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 106 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน
1
2
5
6
7
ป่ายางใต้ 
สามเงา 
บ้านท่าปุย 
เขื่อนภูมิพล 
ป่ายางใหม่
396
491
1
154
248
367
510
2
145
270
763
1,001
3
299
518
225
320
4
372
148

 หมายเหตุ : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
        ที่มา : ข้อมูล ฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอำเภอสามเงา ณ เดือนเมษายน 2553


สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 
- ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 
- วัด, ที่พักสงฆ์
- มัสยิด
- ศาลเจ้า
100%
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง


การศึกษา
 
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา หมู่ จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง จำนวนครู
1.
2.
3.
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
โรงเรียนบ้านสามเงา
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
1
2
6
94
105
315
8
8
14
7
8
17

สาธารณสุข
- มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โดยมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางใต้ 225 ครัวเรือน และ บ้านป่ายางใหม่ หมู่ 7 148 ครัวเรือน 
- บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดประกอบด้วย
   เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน
   นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th