Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ... (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (29 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566... (29 ก.ย. 2563)  
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (22 มิ.ย. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ... (15 มิ.ย. 2563)
แแนวทางการกดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤ... (25 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (25 พ.ค. 2563)
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ประจำปี 2563 องค์การบริการส่วนตำบลสามเงา (20 พ.ค. 2563)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (20 พ.ค. 2563)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเ... (05 พ.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256... (22 เม.ย. 2563)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 61-64 (16 เม.ย. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (02 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (02 เม.ย. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงาน... (02 มี.ค. 2563)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (02 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (04 ก.พ. 2563)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเก... (30 ก.ย. 2563)  

ตู้ อบต.สามเงาปันสุข (15 พ.ค. 2563)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)  

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลื... (26 ก.พ. 2563)

การประชาคมโครงการทบทวนและ... (21 ก.พ. 2563)

กิจกรรม “ปฏิบัติการ 60 วั... (15 ม.ค. 2563)

กิจกรรม “ตลาดนัดขยะแลกต้น... (20 พ.ย. 2562)

โครงการคัดแยกขยะเพื่อท้อง... (30 ก.ย. 2562)

โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปร... (25 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการบริหารจ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานก... (12 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (30 ก.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (26 ก.ค. 2562)

โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (19 ก.ค. 2562)

โครงการ " รักน้ำ รักป่า ร... (19 ก.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (03 ก.ค. 2562)

การให้บริการประชาชน (ดับเ... (22 พ.ค. 2562)

พ่นฝอยละอองป้องกันฝุ่น PM... (24 เม.ย. 2562)

การบริการประชาชน (ซ่อมไฟก... (13 มี.ค. 2562)

การบริการประชาชน (ซ่อมแซม... (23 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (08 ก.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (08 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองช... (12 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองช... (11 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (05 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชล... (01 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองชล... (28 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้ง... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนก... (29 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อ... (16 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเ... (13 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (03 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (02 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (04 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายพัน นานแกง ถึงที่นายเกษม อิ่มแสง)... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายสมฤทธ์ ต่ายโพธิ์ ถึงที่นายสุพิน ... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายชัยวัฒน์ พุ่มสลิด ถึงที่นายปันแก... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หม... (30 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th