Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4... (29 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมา... (27 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ... (20 ธ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านช่องทาง QR Code (03 พ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดจำนวนขอ... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาและสมาชิกส... (22 ต.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาและส... (22 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องให้มีการเลือกตั... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องให้มีการเลือกตั... (06 ต.ค. 2564)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางาน บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ผ่านเว็บไซต์... (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ... (01 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ... (01 เม.ย. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพ... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (22 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เพจFacebook อบต.สามเงา (19 มี.ค. 2564)
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล แล... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.25... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (23 ก.พ. 2564)
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.สามเงา (10 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (04 ก.พ. 2564)
Responsive image
รายงานการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2564)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (04 ก.พ. 2564)  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 63... (02 พ.ย. 2563)  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ตุลาคม 2563) (30 ต.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 สิงหาค... (25 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 สิงหาค... (19 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 8 เมษายน 2563... (08 เม.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 กุมภาพันธ์ 2563) (27 ก.พ. 2563)
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562 (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์ Say No To F... (08 ก.ค. 2564)  

วันต่อต้านยาเสพติด (28 มิ.ย. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเ... (25 ก.พ. 2564)  

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเก... (30 ก.ย. 2563)

โครงการ“ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (12 มิ.ย. 2563)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (11 มิ.ย. 2563)

ตู้ อบต.สามเงาปันสุข (15 พ.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลื... (26 ก.พ. 2563)

การประชาคมโครงการทบทวนและ... (21 ก.พ. 2563)

กิจกรรม “ปฏิบัติการ 60 วั... (15 ม.ค. 2563)

กิจกรรม “ตลาดนัดขยะแลกต้น... (20 พ.ย. 2562)

โครงการคัดแยกขยะเพื่อท้อง... (30 ก.ย. 2562)

โครงการ “ตากเมืองสะอาด ปร... (25 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการบริหารจ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานก... (12 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (30 ก.ค. 2562)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (26 ก.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (03 ก.ค. 2562)

การให้บริการประชาชน (ดับเ... (22 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ม.2 ... (06 พ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้านสามเ... (06 พ.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (05 พ.ค. 2564)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (บริเวณสวนบ้านลุงราช) ... (21 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. (ถนนสายตาส่ง) ม.2 บ้าน... (20 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนก... (05 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนก... (05 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (07 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (05 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 (03 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (09 พ.ย. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (08 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (08 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเลียบคลองช... (12 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th 

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表