Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช... (28 มี.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.... (27 มี.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (15 มี.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนัก... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช... (10 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพน... (02 มี.ค. 2566)
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ... (02 มี.ค. 2566)
do and don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (02 มี.ค. 2566)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.... (01 มี.ค. 2566)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบปร... (28 ก.พ. 2566)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (28 ก.พ. 2566)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (28 ก.พ. 2566)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2565 (28 ก.พ. 2566)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (23 ก.พ. 2566)
รายงานการจักทำแผนชุมชน (20 ก.พ. 2566)
ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบออนไลน์ (15 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขอ... (15 ก.พ. 2566)
ขอความร่วม มือผู้เข้ามาติดต่อราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ร่วมตอบแบบสอ... (09 ก.พ. 2566)
Responsive image
รายงานการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566... (23 ม.ค. 2566)  
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่6-ธันวาคม-2565... (23 ม.ค. 2566)  
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่1-พฤศจิกายน-2565) (06 ธ.ค. 2565)  
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่27-กันยายน-2565) (01 พ.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่22-กันยายน-2565) (27 ก.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่26-สิงหาคม-2565) (22 ก.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่17-สิงหาคม-2565) (26 ส.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 (วันที่28-มีนาคม-2565) (17 ส.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 (วันที่21-มีนาคม-256... (28 เม.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่24-มกราคม-2565... (21 มี.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่1 ประจำปี 2565 (วันที่12-มกราคม-25... (24 ม.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี2565 (วันที่4-มกราคม-2565) (13 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 25 สิงหาคม... (25 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 17 สิงหาคม... (17 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 30 เมษาย... (30 เม.ย. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 23 เมษาย... (26 เม.ย. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (04 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 63... (02 พ.ย. 2563)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสา... (02 มี.ค. 2566)  

กิจกรรมการให้บริการแก่ประ... (02 มี.ค. 2566)  

ผู้บริหารประชุม มอบนโยบาย... (27 ก.พ. 2566)  

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สา... (20 ก.พ. 2566)

รูปกิจกรรม องค์กรปกครองส่... (16 ก.พ. 2566)

ฉีดพ่นละอองน้ำ​ เพื่อเป็น... (14 ก.พ. 2566)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ส... (22 ม.ค. 2566)

กิจกรรม“วันความปลอดภัยของ... (21 ม.ค. 2566)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (29 ธ.ค. 2565)

ประชุมติดตามการดำเนินงานแ... (15 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมการจัดทำ / ทบทวนแผ... (01 ธ.ค. 2565)

ส.ส.ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ... (20 ก.ย. 2565)

พ่นฆ่าเชื้อไวรัสมือ เท้า ... (18 ส.ค. 2565)

โครงการจิตอาสาเนื่องในโอก... (11 ส.ค. 2565)

การติดตามผลการดำเนินงานตา... (02 ส.ค. 2565)

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิ... (19 ก.ค. 2565)

โครงการ”รักน้ำ รักป่า รัก... (18 ก.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการป้องกัน... (10 มิ.ย. 2565)

โครงการ ส่งเสริมการป้องกั... (28 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (02 ก.พ. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (10 ม.ค. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (09 ม.ค. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (14 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (10 พ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (10 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (11 ส.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 (05 ก.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (09 พ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (04 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (04 เม.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (10 มี.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (03 ก.พ. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 (13 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 (06 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (08 พ.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (27 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th