Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (22 มิ.ย. 2563)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ... (15 มิ.ย. 2563)  
แแนวทางการกดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤ... (25 พ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (25 พ.ค. 2563)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (20 พ.ค. 2563)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเ... (05 พ.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256... (22 เม.ย. 2563)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 61-64 (16 เม.ย. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (02 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (02 เม.ย. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงาน... (02 มี.ค. 2563)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (02 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (04 ก.พ. 2563)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร... (04 ธ.ค. 2562)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (04 ธ.ค. 2562)
ประการผลการสอบคัดเลือกได้บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนังงานจ้าน (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) (29 พ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างไ... (22 พ.ย. 2562)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

ตู้ อบต.สามเงาปันสุข (15 พ.ค. 2563)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)  

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลื... (26 ก.พ. 2563)  

การประชาคมโครงการทบทวนและ... (21 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุ... (08 พ.ค. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (11 เม.ย. 2561)

โครงการอบรมและทบทวนอาสาสม... (26 มี.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (13 มี.ค. 2561)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (13 ก.พ. 2561)

การจัดการขยะและตัดแต่งกิ่... (09 ก.พ. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (27 ธ.ค. 2560)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (11 ส.ค. 2559)

โครงพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผ... (13 ก.ค. 2558)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (26 มิ.ย. 2558)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (29 พ.ค. 2558)

โครงการ"ปล่อยพันธุ์ปลาเฉล... (08 ส.ค. 2557)

โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจ... (20 มิ.ย. 2557)

โครงการส่งเสริมและแนำอาชี... (12 มิ.ย. 2557)

โครงการ อบต.สามเงา เคลื่อ... (10 มิ.ย. 2557)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (29 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อ... (16 เม.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเ... (13 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายพัน นานแกง ถึงที่นายเกษม อิ่มแสง)... (03 ก.พ. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายสมฤทธ์ ต่ายโพธิ์ ถึงที่นายสุพิน ... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา (บริเวณที่นายชัยวัฒน์ พุ่มสลิด ถึงที่นายปันแก... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศ ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยน... (20 ม.ค. 2563)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต... (20 ม.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่... (20 ม.ค. 2563)
ราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านป่าย... (16 ม.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริ... (10 ม.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเดี่ยว) ณ บริเวณป่าช้า หมู... (25 ธ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากบริเวณสะพานคลองป้าป... (27 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก40... (22 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 (03 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 อีเมล์ : admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th